ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Στην Ελλάδα, όπου ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 1/3 περίπου της παραγόμενης ενέργειας και το κτιριακό απόθεμα είναι από τα πιο ενεργειακά σπάταλα στην Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης στη θέρμανση, στον κλιματισμό και στο φωτισμό.

Στα πλαίσια λοιπόν της ενεργειακής βελτιστοποίησης των κτιρίων, εκδόθηκε το 2008 ο Νόμος 3661 με τον οποίο καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοσή τους, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ο Κ.Εν.Α.Κ. αποτελεί την υλοποίηση του άνωθεν νόμου και ουσιαστικά θεσμοθετεί τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος

Ο στόχος εξάλλου, όπως άλλωστε εκφράζεται από τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ), είναι ότι έως τις 31.12.2020 όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

ΜΕΛΕΤΕΣ Κ.Εν.Α.Κ

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας εκπονούν μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, σε νέα ή ανακαινιζόμενα κτίρια. Στις ενεργειακές μελέτες, κατά τη δημιουργία ενός νέου κτιρίου, σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική, επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε μειωμένες ανάγκες του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα εκπληρώνεται με το συνδυασμό των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σε υπάρχοντα κτίρια για την πώληση, την ενοικίαση ή για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον, εκδίδουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης έπειτα από αυτοψία και μελέτη στο χώρο.