ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η εταιρεία μας, παρέχει υπηρεσίες μελέτης επενδυτικών σχεδίων (business plans) προκειμένου οι πελάτες μας, επιχειρήσεις ή ιδιώτες, να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα.

Από τους συμβούλους μας θα ενημερωθείτε για τρέχοντα ανοιχτά επιδοτούμενα προγράμματα ή επερχόμενα, με τα οποία μπορείτε να διασφαλίσετε ένα ποσοστό της συνολικής κτιριακής και όχι μόνο επένδυσης. Οι μελέτες που συντάσσουμε αφορούν νέες είτε υπάρχουσες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να διακριθούν στο χώρο δράσης τους.

Η εμπειρία και η εκτενής ενασχόλησή μας με την κατασκευή πλήθους κτιριακών εγκαταστάσεων επιδοτούμενων, μέσω Ευρωπαϊκών και άλλων Αναπτυξιακών προγραμμάτων, προσφέρει στους πελάτες μας τη σιγουριά της σωστής διαχείρισης ενός επιχορηγούμενου έργου. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε με σωστό τρόπο κάθε επιχειρηματία ώστε να υλοποιήσει το σχέδιο του με συγχρηματοδότηση και όχι χρησιμοποιώντας μόνο ιδία κεφάλαια.